Privātuma politika

Apstiprināts 2018.gadā 25.maijā

Pēdējoreiz atjaunināts 19.10.18Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “Tehnobuma”, turpmāk tekstā – Tehnobuma, apstrādā personas datus.

Tehnobuma ir apņēmušās aizsargāt jūsu personisko informāciju un privātumu. Personiskā informācija ir dati, kas ir saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu. Šī privātuma politika apraksta tos personas datu veidus, ko mēs ievācam vai saņemam, kā mēs tos izmantojam, kopīgojam un aizsargājam personisko informāciju, kā mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kā arī jūsu tiesības un izvēles. Ja jums ir radušies jautājumi par privātuma politiku, lūdzu, skatiet kontaktinformāciju, kas norādīta šīs lapas beigās.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Tehnobuma sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Tehnobuma sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

 

1. Definīcijas

 

Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – SIA “Tehnobuma”, vienotais reģ. Nr. 40203090189, Duntes iela 11, Rīga, LV-1013, faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese, mājaslapa: https://tehnobonus.lv

Klients - jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, pārdodamās preces vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem;

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

2. Pemērojamie tiesību akti

 

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
2.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums.
2.3. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums.
2.4. Reklāmas likums u.c.


3. Vispārīgie noteikumi

 

3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Tehnobuma veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Tehnobuma pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Tehnobuma mājas lapā https://tehnobonus.lv.
3.2. Tehnobuma piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
3.3. Tehnobuma personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus pēc saviem ieskatiem. Šādos gadījumos Tehnobuma veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Tehnobuma norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
3.4. Ja Tehnobuma atjauninās šo Politiku, jaunā Politikas redakcija tiks publicēta Tehnobuma mājaslapā https://tehnobonus.lv/

 

4. Personas datu kategorijas

 

4.1. Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, komunikācijas valoda;
4.2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
4.3. Pirkuma dati – pirkuma vēsture, norēķina dati;
4.4. Klientu aptauju dati - aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes;
4.5. Interneta mājas lapās veiktās darbības - IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, Interneta lapas sadaļa, datums un laiks;

 

5. Datu apstrādes tiesiskais pamats

 

5.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Tehnobuma apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek rakstiski aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot https://tehnobonus.lv. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Tehnobuma. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
5.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Tehnobuma varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Tehnobuma vai jau noslēgtā līguma laikā.
5.3. Tehnobuma leģitīmas intereses – ievērojot Tehnobuma intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Tehnobuma ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams.
5.4. Juridisko pienākumu izpilde Tehnobuma ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
5.5. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses Tehnobuma ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Tehnobuma likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

 

6. Datu apstrādes nolūki

 

6.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai - lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

6.2. Tehnobuma apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar spēkā esamības laikā:
6.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
6.2.2. Klienta kredītspējas pārbaudei, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus, kā arī nomaksas pakalpojumus;
6.2.3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, pārdotajām precēm;
6.2.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
6.2.5. Klienta informēšanai par visu Tehnobuma uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
6.2.6. Videonovērošana ar mērķi - noziedzīgu nodarījumu novēršana un Tehnobuma un klientu īpašuma aizsardzība;
6.2.7. Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un statistikas vai atskaišu ģenerēšanai.

6.3. Tehnobuma apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
6.3.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
6.3.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Tehnobuma klientu statistisko datu apstrāde;
6.3.3. Tehnobuma apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Tehnobuma iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
6.4. Tehnobuma ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
6.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības,
6.4.2. Tehnobuma tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam novēlējumus svētkos, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas klientu apmierinātības, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.7. Klienta, kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
7.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
7.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.
7.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
7.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Tehnobuma izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
7.5. Saņemt informāciju, vai Tehnobuma apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
7.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis Tehnobuma un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
7.7. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.
7.8. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Ja mēs esam ievākuši un apstrādājuši jūsu personisko informāciju ar jūsu piekrišanu, jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs mūsu veiktās apstrādes likumību pirms tās atsaukšanas, kā arī jūsu personiskās informācijas apstrādi, kas veikta, paļaujoties uz likumīgas apstrādes nosacījumiem, nevis jūsu piekrišanu. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē par mūsu veikto jūsu personiskās informācijas ievākšanu un izmantošanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi. Informācija par datu aizsardzības iestādēm Eiropas Ekonomiskajā zonā, Šveicē un dažās valstīs ārpus Eiropas ir pieejama šeit.

Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties, izmantojot epastu tehnobonus@inbox.lv un mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem. Lai palīdzētu aizsargāt jūsu privātumu un uzturētu drošību, mēs varam veikt pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti pirms sniegt jums piekļuvi informācijai.

 

8. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde


8.1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos; apstrādājot Klienta personas datus, Tehnobuma var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus vai veiktu klientu aptaujas. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.
8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Tehnobuma veic tiešo tirgveidību (mārketingu), izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Tehnobuma.9. Sīkdatnes

 

9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Tehnobuma interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Tehnobuma mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
9.4. Tehnobuma uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.
9.5. Mūsu vietnes var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm. Mēs neuzņemamies atbildību par citu vietņu saturu vai īstenoto privātuma ievērošanas praksi10. Glabāšanas periods


Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Tehnobuma leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Kad mums nav aktuālas leģitīmas biznesa vajadzības apstrādāt jūsu personisko informāciju, mēs to vai nu dzēsīsim, vai anonimizēsim, vai, ja tas nebūs iespējams (piemēram, jo jūsu personiskā informācija ir saglabāta dublēšanas arhīvos), droši glabāsim un izolēsim to no jebkādas turpmākas apstrādes līdz brīdim, kad dzēšana būs iespējama.

 

11. Personas datu iegūšanas veidi

11.1 Tehnobuma iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
11.1.1. iegādājas un izmanto Tehnobuma produktus vai pakalpojumus;
11.1.2. pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Tehnobuma;
11.1.3. jautā Tehnobuma plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Tehnobuma saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
11.1.4. piedalās konkursos, loterijās, Klientu lojalitātes programmā vai aptaujās;
11.1.5. apmeklē vai pārlūko Tehnobuma mājaslapu;
11.1.6. tiek filmēts ar Tehnobuma videonovērošanas iekārtam Tehnobuma veikalā;12. Klienta datu aizsardzība


12.1. Tehnobuma nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Tehnobuma pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.
12.2. Tehnobuma neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Tehnobuma, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.13. Apstrādes teritorija


13.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

13.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

- Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES Līguma standartklauzulām, vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

- ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;

- Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

  • Eiropas Komisijas lēmumiem par aizsardzības līmeņa pietiekamību, kuros minēts, ka tām valstīm ārpus EEZ, kas uzskaitītas šeit, ir valsts likumi, kas aizsargā personisko informāciju pietiekami līdzvērtīgi standartam, kādu pieprasa Eiropas Savienības likums.

13.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.14. Kontaktinformācija

 

14.1 Klients var sazināties ar Tehnobuma saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.
14.2. Tehnobuma kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: frizieris.lv sadaļā kontakti.
14.3. Tehnobuma ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tehnobonus@inbox.lv vai Duntes iela 11, Rīga, LV-1013 ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”

Mēs varam atjaunot šo privātuma politiku atbilstīgi mainīgajai juridiskajai, tehniskajai vai biznesa attīstībai. Kad mēs atjaunosim savu privātuma politiku, piemērosim konkrētus pasākumus, lai jūs informētu atbilstīgi mūsu veikto izmaiņu nozīmīgumam. Mēs saņemsim jūsu piekrišanu jebkādām materiālām privātuma politikas izmaiņām, ja tas ir noteikts piemērojamos datu aizsardzības likumos.

Jūs varat redzēt, kad šī privātuma politika ir pēdējoreiz atjaunota, skatot datumu, kas norādīts tās sākumā, sadaļā „Pēdējoreiz atjaunināts.”

Kad Tehnobuma Serviss saņems pareizi aizpildītu papildinājumu,  šis vispārīgās datu aizsardzības regulas datu apstrādes papildinājums kļūs juridiski saistošs un kļūs par Līgumu sastāvdaļu. Ja klients šo DAP neparaksta un līdz 2018. gada 25. maijam vai agrāk neiesniedz to Tehnobuma Serviss, kā arī ņemot vērā notiekošo pakalpojumu sniegšanu klientam un/vai pasūtījumu izpildīšanu no Tehnobuma Serviss puses, tas tiks uzskatīts par DAP pieņemšanu, un līgums tiks attiecīgi grozīts.